Giới thiệu chung Cơ quan LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh

Tên cơ quan : Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ : 91 Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại : 033.3825 390

Fax : 033.3625 880

E-mail :ldld@quangninh.gov.vn ; ldldquangninh@congdoanvn.org.vn 
Website: http://congdoanquangninh.org.vn                                     Trụ sở Cơ quan LĐLĐ tỉnh

LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh