Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tỉnh khóa XII - Nhiệm kỳ 2013-2018

 

Đồng chí: Trần Danh Chức

- Chức vụ: Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

- Điện thoại CQ :033.3829958

- Email:trandanhchuc.qn@congdoanvn.org.vn

              trandanhchuc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đỗ Thị Ninh Hường

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực
Liên đoàn Lao động tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3819.161

- Email: dothininhhuong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Lại Văn Chiến

- Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3825.647

- Email: laivanchien.qn@congdoanvn.org.vn

              laivanchien@quangninh.gov.vn

 

 

 Đồng chí: Đỗ Cao Thượng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

- Điện thoại CQ : 033.3829.471

- Email: docaothuong@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đặng Huy Hậu

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

- Điện thoại CQ : 08.3835.020

- Email: danghuyhau@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Hồng Hạnh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn Than – Khoáng sản VN

- Điện thoại CQ :

- Email:

 

Đồng chí: Phạm Hoài Ân

- Chức vụ: Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3821.416

- Email: phamhoaian@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Văn Sơn

- Chức vụ: Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3

- Email: phamvanson@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đoàn Hữu Quyết

- Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3816.235

- Email: doanhuuquyet@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Thị Thúy Hà

- Chức vụ: Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3627.845

- Email: phamthithuyha@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Bích Trâm

- Chức vụ: Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3829.470

- Email:

Đồng chí: Nguyễn Đức Hoạt

- Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh.

- Điện thoại CQ : 033.3634.731

- Email: cdvct.ldld@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đặng Văn Chính

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp

- Điện thoại CQ : 033.3

- Email: dangvanchinh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Trần Mộng Hoài

- Chức vụ: Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3829.376

- Email: tranmonghoai@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Ngọc Hưng

- Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ TP Hạ Long

- Điện thoại CQ : 033.3825.290

- Email: