Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tỉnh khóa XIII - Nhiệm kỳ 2019-2023

 

Đồng chí: Trần Danh Chức

- Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

- Điện thoại CQ :033.3829958

- Email:trandanhchuc.qn@congdoanvn.org.vn

              trandanhchuc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đỗ Thị Ninh Hường

- Chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch  LĐLĐ tỉnh
Liên đoàn Lao động tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3819.161

- Email: dothininhhuong@quangninh.gov.vn

 

 

 Đồng chí: Đỗ Cao Thượng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

- Điện thoại CQ : 033.3829.471

- Email: docaothuong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Bùi Minh Thanh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3834.237

- Email:buiminhthanh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Cao Tường Huy

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh

- Điện thoại CQ :

- Email:caotuonghuy@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Hoài Ân

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3839.110

- Email: phamhoaian@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Thị Thúy Hà

- Chức vụ: Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3627.845

- Email: phamthithuyha@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Đức Hoạt

- Chức vụ: Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh.

- Điện thoại CQ : 033.3634.731

- Email: cdvct@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Phượng

- Chức vụ: Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3829.470

- Email:

Đồng chí: Đỗ Thị Lệ Quyên

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3826.579

- Email:

 

Đồng chí: Đoàn Hữu Quyết

- Chức vụ: Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3816.235

- Email: doanhuuquyet@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đặng Văn Chính

- Chức vụ: Trưởng ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

- Điện thoại CQ : 033.3

- Email: dangvanchinh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Ngọc Hưng

- Chức vụ: Chủ tịch LĐLĐ TP Hạ Long

- Điện thoại CQ : 033.3825.290

- Email:

Đồng chí: Nguyễn Thành Tâm

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại CQ :

- Email:

Đồng chí: Trịnh Ngọc Toản

- Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty Than Hà Lầm.

- Điện thoại CQ :

- Email: