Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh

 STT

Tên Công đoàn cơ sở

1.     

Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh

2.     

Công đoàn Cục Hải quan Quảng Ninh

3.     

Công đoàn Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh

4.     

Công đoàn Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh

5.     

Công đoàn Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh

6.     

Công đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ninh

7.     

Công đoàn Trưởng Đại học Hạ Long