Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh

 STT

Tên Công đoàn cơ sở

1.     

CĐCS Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

2.     

CĐCS Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh

3.     

CĐCS Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh

4.     

CĐCS Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

5.     

CĐCS Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển

6.     

CĐCS Cung Văn hóa lao động Việt - Nhật

7. CĐCS Trung tâm TVPL và Huấn luyện ATLĐ Công đoàn Quảng Ninh