Ban Tổ chức

Đồng chí: Đoàn Hữu Quyết

- Chức vụ: Trưởng ban

- Điện thoại: (0203) 3816.235

- Email: btc.ldld@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Quỳnh

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Điện thoại: (0203) 3518.894

- Email: btc.ldld@quangninh.gov.vn
 

Đồng chí: Lê Quang Hưng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: (0203) 3518.894

- Email: btc.ldld@quangninh.gov.vn

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 
a. Chức năng:
 

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dung hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ công đoàn, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.

 
b. Nhiệm vụ:
 

+ Nghiên cứu đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ, chương trình, kế hoạch pháp triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS và Nghiệp đoàn vững mạnh.

 

+ Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công Đoàn Việt Nam, phối hợp với UBKT thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ, tổ chức đại hội công đoàn các cấp, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh, cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên. Hướng dẫn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ.

 

+ Thẩm định và trình Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh các Đề án về tổ chức, cán bộ, nhân sự. Dự kiến, bổ nhiệm cán bộ, các chức danh lãnh các Ban, cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị do LĐLĐ tỉnh quảnlý, bầu cử các chức danh lãnh đạo công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc.

 

+ Tham mưu với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu quan để nắm thực trạng các tổ chức và doanh nghiệp thành lập trên địa bàn để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

 

+ Xây dựng kế hoặch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm, trình Ban thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh duyệt và tổ chức triển khai thực hiện

 

+ Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh uỷ quyền: Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các Ban, các cấp công Đoàn và các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về thành lập mới, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp công đoàn theo quy định.

 

+ Công tác quản lý cán bộ theo phân cấp của Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, tham mưu với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, chuẩn bị các bước thực hiện: Quy hoạch cán bộ, đào tạo, tuyển dụng, hợp đồng Lao động, bố trí, phân công, điều động cán bộ; Nhận xét, đánh giá cán bộ,bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ và công tác văn phòng Đảng đoàn. Dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ, quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Sơ kết, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ.

 

+ Giúp Ban Thường vụ hướng dẫn, thẩm định trình xét duyệt, đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho cán bộ, đoàn viên.

 

+ Nghiên cứu đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh những cơ chế, hình thức và biện pháp để động viên khuyến khích cán bộ Công đoàn tích cực tham gia công tác công đoàn.