Ban Chính sách - Pháp luật

 

 

Đồng chí: Nguyễn Đức Hoạt

- Chức vụ: Trưởng ban CSPL LĐLĐ tỉnh.

- Điện thoại: (0203) 3655.808

- Email: bcspl.ldld@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đỗ Văn Khánh

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Điện thoại: (0203) 3655.808

- Email: dokhanhldqn@gmail.com

Đồng chí: Đào Thị Lan

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Điện thoại: (0203) 3655.808

- Email:

 

Đồng chí: Lê Dũng Sỹ

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: (0203) 3655.808

- Email:

 

 

Đồng chí: Tăng Đức Ngỗi

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại: (0203) 3655.808

- Email:

Đồng chí: Nguyễn Thanh Loan

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: (0203) 3655.808

- Email:

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

       
 a. Chức năng:

      

Nghiên cứu tham mưu giúp Ban Chấp hành,Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh để đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Nhà nước, Tổng LĐLĐViệt Nam... những nội dung có liên quan đến thực thi pháp luật, chính sách kinh tế xã hội, tham gia xây dựng Pháp luật về lao động và công đoàn, chế độ, chính sách đối với CNVC, LĐ; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến CNVC, LĐ xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định,tiến bộ trong doanh nghiệp; Hướng dẫn các hoạt động trợ giúp pháp lý, dạy nghề,giới thiệu việc làm, các hoạt động xã hội của công đoàn.

      

Tham mưu với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh văn bản hướng dẫn chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn trong các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh. Tổ chức chỉ đạo công tác An toàn Bảo hộ Lao động, vệ sinh lao động theo chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

 

      

b. Nhiệm vụ:

     

+ Đề xuất các vấn đề về cơ chế quản lý kinh tế, xã hội, chính sách lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, thu nhập, BHLĐ, BHXH , BHYT, nhà ở và các chính sách xã hội có liên quan đến CNVC, LĐ.

     

+ Nghiên cứu, đề xuất nội dung tham gia xây dựng Pháp luật và văn bản Pháp luật có liên quan đến CNVC, LĐ và Công Đoàn theo yêu cầu của Tổng LĐLĐ Việt Nam và chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh.

     

+ Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tổ chức và hoạt động: Hội nghị cán bộ công chức, đại hội CNVC, hội nghị người lao động; tổ chức hoạt động thanh tra nhân dân; xây dựng và thực hiện thoả ướclao động tập thể.

     

+ Phối hợp với các phòng, ban, các cơ quan liên quan (Sở LĐTB - XH tỉnh, các ngành (TW); Đề xuất với Ban Thường vụ,Thường trực LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm tra việc thi hành Pháp luật Lao động, Luật công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến CNVC, LĐ; Theo dõi, hướng dẫn các cấp Công đoàn thực hiện kiểm tra, giám sát thi hành chính sách, Pháp luật về lao động, Luật Công đoàn, quy chế dân chủ cơ sở, các quy chế quy định ở cơ quan, đơn vị, thoả ước LĐTT ở doanh nghiệp.

     

+ Hướng dẫn và thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn Pháp luật về Lao động, Luật Công đoàn, về hoạt động dạy nghề,giới thiệu việc làm, hoạt động quỹ vay vốn giải quyết việc làm, hoạt động các quỹ Mái ấm Công đoàn, quỹ xã hội khác...

     

+ Theo dõi, tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh giải quyết, hướng dẫn chỉ đạo các cấp Công đoàn giải quyết tranh chấp lao động, đình công của tập thể người lao động,hướng dẫn việc tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi người lao động, trong các vụán lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

     

+ Theo dõi, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và đối thoại xã hội ở các cấp công đoàn, theo dõi vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

     

+ Phối hợp với các Ban, tham mưu với Ban Thường vụ trong lĩnh vực công tác Thi đua khen thưởng theo quy định của Nhà nước, của tỉnh Quảng Ninh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC, LĐ trên địa bàn và các cấp Công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh.

     

+ Tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Khoa học công nghệ tổ chức vận động CNVC, LĐ các doanh nghiệp, cơ quan hưởng ứng phong trào thi đua: "Doanh nghiệp giỏi, cơ quan văn hoá"; phong trào thi đua"Công nhân tiêu biểu",Thi đua sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh; phong trào sáng kiến tiết kiệm, đảm nhận công trình sản phẩm; chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức vận động CNLĐ thực hiện phong trào trên.

     

+ Phối hợp với các phòng, ban liên quan của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS, doanh nghiệp, cơ quan, thực hiện phong trào tự quản an ninh trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp; Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh với LĐLĐ tỉnh.

     

+ Tham mưu với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng Quy chế Thi đua - Khen thưởng, tổ chức thực hiện quy chế Thi đua -Khen thưởng, phối hợp với Ban Tổ chức đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh khen thưởng các cán bộ Công đoàn.

     

+ Tham gia các đoàn điều tra tai nạn lao động và trực tiếp tham gia đoàn kiểm tra tai nạn lao động cấp tỉnh theo quy định Pháp luật Lao động. Tham gia các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về bảo hộ lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và phong trào quần chúng của tỉnh về công tác An toàn - BHLĐ, bảo vệ môi trường, phong trào xanh, sạch, đẹp, hoạt động mạng lới ATVS viên.