Ban Tuyên giáo

 

Đồng chí: Đỗ Thị Lệ Quyên

- Chức vụ: Trưởng ban

- Điện thoại: (0203) 3829.959

- Email: btg.ldld@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Trịnh Hải Linh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Điện thoại CQ: (0203) 3829.959

- Email: btg.ldld@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Trịnh Mạnh Hùng

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại CQ: (0203) 3829.959

- Email: btg.ldld@quangninh.gov.vn

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

 
a. Chức năng:
 

Nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong lĩnh vực tuyên truyền giáo dục CNVC, LĐ, tham mưu hướng dẫn triển khai công tác Tuyên giáo Công đoàn. 

 
b. Nhiệm vụ:
 

- Nghiên cứu hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn, công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVC, LĐ.

 

- Nghiên cứu đề xuất cho BCH, BTV nội dung phương pháp tuyên truyền giáo dục, cho phù hợp đặc điểm, điều kiện củaCNVC, LĐ trong các thành phần kinh tế, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVC, LĐ, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

 

- Giúp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung bản tin hoặc bản tin Công đoàn, phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng (Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và cấp huyện, Báo Quảng Ninh, Báo Lao động và các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVC, LĐ và hoạt động Công đoàn của tỉnh).

 

- Tham mưu hướng dẫn các cấp công Đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hoá, xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp công đoàn quản lý nhà văn hoá và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong CNVC, LĐ.

 

- Giúp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý nội dung phòng truyền thống của LĐLĐ tỉnh.

 

- Tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng giai cấp công nhân tỉnh Quảng Ninh, hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia tổ chức học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chính trị,chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho CNVC, LĐ: Tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn vận động cán bộ, CNVC, LĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

- Tổ chức tổng kết thực tiễn về hoạtđộng tuyên giáo công đoàn, tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyêntruyền, giáo dục trong CNVC, LĐ.