Văn phòng UBKT

 

Đồng chí: Phạm Hoài Ân

- Chức vụ: Chủ nhiệm

- Điện thoại: (0203) 3821.416

- Email: ubkt.ldld@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Phạm Đình Chinh

- Chức vụ: Phó Chủ nhiệm

- Điện thoại: (0203) 3821.416

- Email: ubkt.ldld@quangninh.gov.vn

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

       

a. Chức năng:

      

Giúp UBKT thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế hoạt động của UBKT do BCH - LĐLĐ tỉnh thông qua. Chủ trì phối hợp với các ban và cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư, khiếu tố của CNVC,LĐ. Theo dõi, hướng dẫn việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp công đoàn.

       

b. Nhiệm vụ:

       

+ Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh kiểm tra thực hiện Điều lệ CĐVN, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch của CĐ cấp trên và LĐLĐ tỉnh được triển khai thực hiện tại CĐcấp trên cơ sở và CĐCS. Kiểm tra tài chính tài sản CĐ đồng cấp LĐLĐ tỉnh và CĐ ngành, CĐ huyện, thị xã, thành phố và CĐCS trực thuộc.

       

+ Tham mưu với BTV LĐLĐ tỉnh giải quyếtvà tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến CNVC, LĐ, tổ chức và cán bộ công đoàn.

       

+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của UBKT theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quy chế hoạt động của UBKT

       

+ Theo dõi hướng dẫn chỉ đạo, UBKT công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.

       

+ Giúp UBKT triển khai việc kiểm tra quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn đồng cấp và cấp dưới. Theo chỉ đạo của BTV và chương trình, kế hoạch kiểm tra đã được BCH thong qua.

       

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳcủa UBKT và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của UBKT.

       

+ Tổng hợp xây dựng báo cáo hoạt độngvà đề xuất chương trình công tác của UBKT trong các kỳ họp thường kỳ Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh.

       

+ Giúp UBKT đề xuất kiến nghị với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và các đơn vị được kiểm tra những vấn đề có liên quan đến hoạt động kiểm tra.

       

+ Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, huong dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra. Tổng kết thực tiễn hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp.