Ban Nữ công

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Phượng

- Chức vụ: Trưởng ban

- Điện thoại: (0203) 3829.470

- Email: bnc.ldld@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lê Thị Hậu

- Chức vụ: Nhân viên

- Điện thoại: (0203) 3829.470

- Email: bnc.ldld@quangninh.gov.vn

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

       

a. Chức năng:

      

Nghiên cứu chủ trương về công tác vận động,giáo dục nữ CNVC, LĐ tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ, các vấn đề về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn, công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em và công tác dân số Sức khoẻ sinh sản, Kế hoạch hoá gia đình.

         

b. Nhiệm vụ:
 

- Đề xuất chủ trương về công tác vận động, giáo dục nữ CNVC, LĐ.

       

- Tham mưu đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ nữ, các vấn đề về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới, công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em và công tác dân số kế hoạch hoá gia đình.

       

- Căn cứ chương trình phối hợp của LĐLĐ tỉnh hàng năm với các cơ quan, ban ngành trong tỉnh, phối hợp với các phòng, ban có liên quan của các sở ban ngành, tham gia các cuộc kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ, trẻ em và tham mưu, đề xuất,tổ chức các hoạt động có liên quan đối với phong trào nữ công nhân viên chức.

       

- Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề Nữ công của Công đoàn các cấp. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ côngtác Nữ công. Chủ động phối hợp với các Ban triển khai sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVC, LĐ và hoạt động nữ công. Tổng hợp tình hình nữ CNVC, LĐ và hoạt động Nữ công báo cáo Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ ViệtNam.