Ban Tài chính

 

Đồng chí: Đăng Văn Chính

- Chức vụ: Trưởng ban

- Điện thoại: (0203) 3627.849

- Email: btc.ldld@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Đỗ Thị Thu Mận

- Chức vụ: Phó Trưởng ban, Kế toán trưởng

- Điện thoại: (0203) 3829.963

- Email: dothithuman@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Lê Thị Việt Hà

- Chức vụ: Chuyên viên Ban Tài chính

- Điện thoại: (0203) 3829.963

- Email: ha.grandhl@gmail.com

 

Đồng chí: Trịnh Đức Cường

- Chức vụ: Chuyên viên Ban Tài chính

- Điện thoại: (0203) 3829.963

Đồng chí: Bùi Thị Phương Ngân

- Chức vụ: Chuyên viên Ban Tài chính

- Điện thoại: (0203) 3829.963

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

(1) Chỉ đạo và hướng dẫn các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách hàng năm; xét duyệt và tổng hợp dự toán năm, quyết toán định kỳ theo quy định, báo cáo ban thường vụ trước khi gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

(2) Thực hiện công tác kế toán, thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

(3) Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, thông qua công tác tài chính giúp ban thường vụ chỉ đạo thực hiện các mặt công tác khác của công đoàn.

(4) Tổ chức kiểm tra tài chính, tài sản các công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc, bảo đảm thu, chi và quản lý tốt tài chính, tài sản công đoàn.

(5) Đề xuất kế hoạch tổ chức việc làm kinh tế của công đoàn; hướng dẫn các cấp công đoàn làm kinh tế công đoàn.

(6) Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính các cấp công đoàn và các đơn vị trực thuộc.