Ban Tài chính

 

Đồng chí: Đăng Văn Chính

- Chức vụ: Trưởng ban

- Điện thoại: (0203) 3627.849

- Email: btc.ldld@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Đỗ Thị Thu Mận

- Chức vụ: Phó Trưởng ban

- Điện thoại: (0203) 3829.963

- Email: dothithuman@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Huy Thường

- Chức vụ: Phó Trưởng ban Tài chính, Giám đốc Quỹ trợ vốn cho CNLĐ nghèo

- Điện thoại: (0203) 3829.963

- Email: btc.ldld@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vi Thị Thu Trang

- Chức vụ: Chuyên viên Ban Tài chính

- Điện thoại: (0203) 3829.963

- Email: vithithutrang@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Lê Thị Việt Hà

- Chức vụ: Chuyên viên Ban Tài chính

- Điện thoại: (0203) 3829.963

- Email: ha.grandhl@gmail.com

 

Đồng chí: Bùi Thị Phương Ngân

- Chức vụ: Nhân viên Ban Tài chính

- Điện thoại: (0203) 3829.963

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

        

a. Chức năng:

      

Tham mưu và giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quản lý tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế và đầu tư xây dựng cơ bản của Công đoàn theo quy định của Pháp luật. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành các quy định hướng dẫn về thu, phân phối, sử dụng, quản lý ngân sách công đoàn.

         

b. Nhiệm vụ:

       

- Tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh biện pháp chỉ đạo và hướng dẫn các Công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách hàng năm, quyết toán hang quý và cả năm, quản lý sử dụng ngân sách Công đoàn, báo cáo Ban Thường vụ trước khi gửi Tổng LĐLĐ Việt Nam.

       

- Thực hiện công tác kế toán thống kê, tổng hợp tình hình thu, chi và quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

       

- Thực hiện chức năng giám đốc tài chính, giúp cho BTV chỉ đạo thực hiện các mặt công tác khác của Công đoàn

       

- Tổ chức kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn cấp dưới, các đơn vị trực thuộc, đảm bảo thu, chi và quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo quy định.

       

- Đề xuất kế hoạch tổ chức làm kinh tế công đoàn, hướng dẫn các cấp công đoàn làm kinh tế công đoàn.

       

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tài chính các cấp công đoàn và các đơn vị trực thuộc.