Văn phòng

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Hưng

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: (0203) 3627.845

- Email: vanphong.ldld@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Minh Đức

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: (0203) 3622.721

- Email: vuminhduc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lê Hồng Hà

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: (0203) 3622.721

- Email:honghacp@gmail.com

Đồng chí: Lê Dũng Sỹ

- Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng

- Điện thoại: (0203) 3825.390

- Email:

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hương Lan

- Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng

- Điện thoại: (0203) 3825.390

- Email:huonglanldld@gmail.com

 

Đồng chí: Vi Thị Thu Trang

- Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng

- Điện thoại: (0203) 3825.390

- Email: vitrang26@gmail.com

 

Đồng chí: Phạm Phúc Kiến

- Chức vụ: Nhân viên Văn phòng

- Điện thoại: (0203) 3825.390

- Email:

 

Đồng chí: Lại Văn Tỉnh

- Chức vụ: Nhân viên Văn phòng

- Điện thoại: (0203) 3825.390

- Email:

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:


(1) Giúp ban chấp hành, ban thường vụ xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác. Là đầu mối phối hợp, điều hoà chương trình công tác của chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên ban thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của ban thường vụ. 

(2) Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do ban chấp hành, ban thường vụ ban hành. Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu.

(3) Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực và ban thường vụ. Theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

(4) Tham gia phối hợp với các ban, đơn vị hữu quan nghiên cứu, tổng hợp tình hình CNVCLĐ; đề xuất một số chủ trương công tác đối với CNVCLĐ và Công đoàn. Chủ trì hoặc phối hợp cùng các ban tham gia xây dựng các văn bản và một số đề án do ban thường vụ giao.

(5) Theo dõi, đánh giá, tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận…của ban chấp hành, ban thường vụ. Phối hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác hằng năm, các kết luận của thường trực. Phối hợp với các ban, đơn vị giúp ban thường vụ chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định các chuyên đề công tác của ban chấp hành, ban thường vụ. 

(6) Bảo đảm điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực. Bố trí phương tiện, nơi làm việc cho các ban, đón tiếp khách đến làm việc. Tổ chức phục vụ các hội nghị, quản lý tài sản, đảm bảo trật tự, trị an trong cơ quan. Giúp thủ trưởng cơ quan cùng với công đoàn cơ quan tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị dân chủ cơ quan.

(7) Tham mưu, đề xuất và triển khai các hoạt động đối ngoại.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các ban, Trưởng ban có trách nhiệm cụ thể hóa nhiệm vụ của từng vị trí, chức danh, làm cơ sở để xây dựng vị trí việc làm trong cơ quan, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.