Văn phòng

Đồng chí: Phạm Thị Thúy Hà

- Chức vụ: Chánh Văn phòng

- Điện thoại: (0203) 3627.845

- Email: vanphong.ldld@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Minh Đức

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: (0203) 3622.721

- Email: vuminhduc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lê Hồng Hà

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại: (0203) 3622.721

- Email:honghacp@gmail.com

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Hương Lan

- Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng

- Điện thoại: (0203) 3825.390

- Email:huonglanldld@gmail.com

 

Đồng chí: Nguyễn Phương Thanh

- Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng

- Điện thoại: (0203) 3622.721

- Email: nguyenphuongthanh.hl@gmail.com

 

Đồng chí: Phạm Phúc Kiến

- Chức vụ: Nhân viên Văn phòng

- Điện thoại: (0203) 3825.390

- Email:

 

Đồng chí: Lại Văn Tỉnh

- Chức vụ: Nhân viên Văn phòng

- Điện thoại: (0203) 3825.390

- Email:

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

       

a. Chức năng:

      

Tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về kết quả phong trào CNVC, LĐ, hoạt động công đoàn. Trực tiếp quản lý tài sản và phối hợp với các ban đảm bảo phục vụ các hoạt động tại cơ quan LĐLĐ tỉnh; Tham mưu tổ chức công tác thông tin trong hệ thống công đoàn từ tỉnh đến cơ sở; Tổng hợp công tác chỉ đạo của BCH, Ban Thường vụ và Thường trực LĐLĐtỉnh.

        
b. Nhiệm vụ:

        

+ Tổng hợp và theo dõi giúp BCH, BTV về triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy chế làm việc, chương trình phối hợp, chương trình công tác tháng, quý, năm và các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ tỉnh.

        

+ Quản lý các văn bản và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các văn bản do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành.Tiếp nhận, phát hành, lưu trữ công văn, tài liệu. Trực tiếp quản lý cổng Thông tin điện tử về nội dung thông tin đưa lên cổng thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh. Đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

        

+ Tổ chức triển khai thực hiện phục vụ tốt các hội nghị, công tác đối nội, đối ngoại theo chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ tỉnh.

        

+ Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, và các ban cơ quan LĐLĐ tỉnh. Quản lý tài sản, đảm bảo trật tự nội vụ trong cơ quan. Giúp Thủ trưởng cơ quan cùng với Công đoàn cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan..