TỔ CHỨC CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA TẠI CƠ SỞ

Hướng dẫn Tổ chức các phong trào thi đua tại cơ sở

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THAM GIA TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

0:00| 23/09/2013

Hướng dẫn Công đoàn cơ sở tham gia tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG DOANH NGHIỆP

0:00| 23/09/2013

Hướng dẫn Thực hiện Quy chế dân chủ trong doanh nghiệp

<1>