"Vinh quang Công đoàn Việt Nam" - Điểm cầu Quảng Ninh

Một số hình ảnh chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" - Điểm cầu Quảng Ninh.
Hình ảnh khác