Công ty Tuyển than Cửa Ông: Tuyên truyền, giáo dục; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ là nhiệm vụ chiến lược
03/03/2020

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là mũi nhọn xung kích, là vũ khí sắc bén trong việc cung cấp và định hướng thông tin, góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận trong CNVCLĐ để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Công đoàn Công ty đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền nhằm góp phần ổn định tư tưởng, nâng cao nhận thức và trình độ CNVCLĐ.

 

Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn của Công ty

Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty và Công đoàn TKV, Công đoàn Công ty đã chủ động phối hợp với chuyên môn đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và tham gia xây dựng Đảng. Triển khai sâu rộng Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh", gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa trong doanh nghiệp. Kịp thời phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy chế của Công ty và Tập đoàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ về tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm" của người thợ mỏ, về ý thức tác phong công nghiệp, về những khó khăn, thuận lợi và chiến lược phát triển của Ngành, góp phần ổn định tư tưởng, nâng cao nhận thức và trình độ của CNVCLĐ. Vận động đội ngũ CNLĐ nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nguồn nhân lực để thực hiện chiến lược phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới.

Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, như: Hội nghị tuyên truyền, tập huấn, các cuộc thi tìm hiểu, tài liệu và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép vào hoạt động văn hóa, thể thao. Đặc biệt là qua các phóng sự truyền hình, những bài ca, nốt nhạc, điệu múa, được kết tinh từ sự gắn bó, tình yêu và lòng tự hào đối với mảnh đất và con người Tuyển than Cửa Ông anh hùng đã có sức lan tỏa rộng lớn, góp phần cổ vũ, động viên CNVCLĐ Công ty hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục gìn giữ và thắp sáng mãi ngọn lửa truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, Công đoàn luôn chú trọng nâng cao chất lượng tuyên truyền, phối hợp với chuyên môn cụ thể hóa các quy định của pháp luật với các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, phù hợp với khả năng, điều kiện thực tế của đơn vị, chăm lo nâng cao đời sống, động viên người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, CNVCLĐ thể hiện năng lực

Xác định việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong Công ty là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Công đoàn Công ty đã có những giải pháp sát, đúng để thực hiện hiệu quả chương trình hành động của BCH Đảng bộ Công ty về: Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư TW. Công đoàn Công ty đã tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Phối hợp với chuyên môn để thực hiện có hiệu quả công tác tái cơ cấu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả SXKD, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Phát động tổ chức các phong trào thi đua lao động sáng tạo, thực hiện tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại định kỳ những nội dung người lao động quan tâm, giải toả kịp thời những vướng mắc của CNVCLĐ. Mặt khác đã tham gia xây dựng  các cơ chế chính sách liên quan đến người lao động. Kiểm tra, giám sát việc phân phối tiền lương, tiền thưởng, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, đảm bảo công khai, công bằng. Thực hiện tốt mục tiêu: “Vì lợi ích của người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty”.

Để công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ có hiệu quả, Công đoàn Công ty đã duy trì và nâng cao hiệu quả tuyên truyền trên đài truyền thanh nội bộ Công ty, trang fanpage trên facebook; gửi các tin bài tuyên truyền trên Tạp chí TKV và các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và tỉnh về hoạt động công đoàn qua đó góp phần nâng cao nhận thức của CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hà hoà, ổn định và tiến bộ; phát huy quyền làm chủ của người lao động, đoàn viên công đoàn nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 32, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng Công ty Tuyển than Cửa Ông phát triển toàn diện và bền vững.

Đỗ Văn Tăng (Chủ tịch CĐ Công ty Tuyển than Cửa Ông)