LĐLĐ TP Uông Bí với công tác nắm bắt tình hình CNVCLĐ, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động, đình công.
13/12/2020

Thời gian qua, tình hình sản xuất kinh doanh trong các đơn vị, doanh nghiệp và mối quan hệ lao động trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định góp phần phát triển kinh tế- xã hội thành phố Uông Bí. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nảy sinh mâu thuẫn trong quan hệ lao động do người lao động và người sử dụng lao động thực hiện chưa nghiêm các quy định của pháp luật, các quy định về an toàn lao động, nội quy lao động...

 Tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật lao động còn diễn ra như: Nợ tiền lương, nợ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế... Nhiều doanh nghiệp chưa tạo điều kiện cho Công đoàn cơ sở hoạt động, trích kinh phí công đoàn chưa đúng, không đủ theo quy định v.v... Trước những khó khăn đó, LĐLĐ thành phố xác định: Là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần phải sâu sát hỗ trợ CĐCS trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong đó cần tập chung nắm bắt tình hình, hỗ tr CĐCS tham gia giải quyết tranh chấp lao động, khiếu nại, ngừng việc tập thể, đình công để đảm bảo về quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng trong CNVCLĐ sao cho có hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động thành phố đã ký chương trình phối hợp với UBND thành phố, Phòng Lao động Thương binh và xã hội, Cơ quan Bảo hiểm xã hội, các ngành liên quan và công đoàn các đơn vị thuộc ngành trung ương trên địa bàn, nhm tranh thủ mọi sự phối hợp và hỗ trợ cho phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn. Đồng thời, Liên đoàn Lao động thành phố đã tăng cường tuyên truyền, vận động thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp. Thực hiện tốt vai trò đại diện cho người lao động trong doanh nghiệp chưa có t chức Công đoàn cơ sở. Năm 2018 LĐLĐ Thành phố đại diện cho tập thể người lao động ký 3 thỏa ước LĐTT trong 3 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn; năm 2019 hỗ trợ 1 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn xây dựng nội quy lao động; đã phối hợp tham mưu cho lãnh đạo thành phố tổ chức 2 cuộc đối thoại với CNLĐ tại Chi nhánh công ty TNHH Sao Vàng, tại đối thoại đã có 61 ý kiến, kiến nghị bằng văn bản và kiến nghị trực tiếp của CNLĐ tập trung vào các vấn đề: Môi trường, điều kiện làm việc, tiền lương, chế độ làm thêm giờ, các chế độ đãi ngộ cho NLĐ, việc làm của CNLĐ; đảm bảo tình hình an ninh trật tự… hàng năm hướng dẫn công đoàn cơ sở chủ động rà soát, bổ sung các nội dung trong Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Đặc biệt trong thời gian qua LĐLĐ thành phố đã quan tâm giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động: Phát huy hiệu quả trụ sở tiếp công nhân lao động khu vực miền Tây của tnh Quảng Ninh đặt tại thành phố Uông Bí. Cán bộ Công đoàn thành phđội ngũ cộng tác viên sẵn sàng tư vấn pháp luật và các vn đ liên quan đến quyn lợi của người lao động. Bên cạnh đó việc nâng cao hiệu qu công tác An toàn VSLĐ, xây dựng văn hóa An toàn lao động tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đã được quan tâm.

 

Lãnh đạo thành phố Uông Bí gặp gỡ đối thoại trực tiếp với CNLĐ Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong công tác nm bắt tình hình, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động, đình công trong thời gian tới đạt hiệu quả, LĐLĐ thành phố tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Một là, Các cấp công đoàn tập trung thực hiện tốt chức năng của công đoàn, nhất là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ. Công đoàn phát huy vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ tại doanh nghiệp.

Hai là, LĐLĐ thành phố thường xuyên quan tâm hướng dẫn công đoàn cơ s tham gia với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tt Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, tổ chức hi nghị người lao động, thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại tại đơn vị, doanh nghiệp; kịp thời giải quyết tranh chấp lao động; tiếp tục tập trung tuyên truyền, hướng dẫn thành lập công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Ba là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tổ chức đối thoại, thương lượng ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Bốn là, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng và tăng cường các hoạt hoạt động để tập hợp được đông đảo công nhân lao động. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn mạnh từ cơ sở, từ tổ Công đoàn; nâng cao kỹ năng hoạt đội ngũ cán bộ công đoàn. Phát huy tác dụng của hệ thống Internet trong tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội và dư luận tình hình CNLĐ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ công đoàn, nhất là kỹ năng hoạt động và xử lý tình huống nảy sinh trong quan hệ lao động tại đơn vị, doanh nghiệp; tập chung đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên sâu về trình độ đủ năng lực và trình độ tham gia tố tụng giải quyết các vụ việc tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể tại tòa án nếu có phát sinh.      

Nguyễn Văn Quyến (LĐLĐ thành phố Uông Bí)