Thỏa thuận hợp tác: LĐLĐ tỉnh với Công ty Âu lạc Quảng Ninh
01/01/2018

 

THỎA THUẬN HỢP TÁC

V/v triển khai đưa các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đến đoàn viên công đoàn

 

Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, hai bên gồm:

1. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH 

Địa chỉ: Tầng 7, trụ sở Liên cơ quan số 4, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3825.390    Fax: 0203.3625.880

Đại diện: Ông Trần Danh Chức                     Chức vụ: Chủ tịch

2. CÔNG TY TNHH ÂU LẠC QUẢNG NINH  

Địa chỉ: Phường Tuần Châu – TP Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203.3842134

Đại diện: Ông      Đào Anh Tuấn                   Chức vụ: Tổng Giám Đốc

Hai bên cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác này với các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1. Mục tiêu thỏa thuận hợp tác

1. Liên đoàn Lao động tỉnh thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh  đưa các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi đến đoàn viên công đoàn, nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Thông qua đó, làm cho đoàn viên hiểu rõ vai trò của tổ chức Công đoàn. Đồng thời tạo ra động lực để động viên, khích lệ đoàn viên và người lao động làm việc tốt hơn, chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn.

2. Động viên và phát huy tối đa nguồn lực của các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Điều 2. Nội dung thỏa thuận

1. Nội dung: Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh  tham gia Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn thông qua các sản phẩm sau:

- Các dịch vụ vui chơi giải trí: Công viên vui chơi giải trí

- Dịch vụ Phà Tuần Châu – Cát Bà

-  Giảm giá  10% cho các dịch vụ trên

2. Đối tượng:

- Cho tất cả đoàn viên công đoàn sử dụng dịch vụ của công ty 

- Cho tổ chức công đoàn từ cơ sở đến cấp tỉnh.

3. Hình thức, địa điểm:

 Hình thức: - Thông qua Thẻ đoàn viên công đoàn

                   - Giấy giới thiệu + danh sách, số lượng đăng ký .

 Địa điểm:  - Nơi cung cấp các dịch vụ của công ty.

Điều 3. Cam kết của các bên

1. Cam kết của Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Thông tin về chương trình thỏa thuận hợp tác này đến các cấp Công đoàn trực thuộc đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi,… mà thỏa thuận này mang lại. Đảm bảo đối tượng được hưởng lợi từ thỏa thuận là đoàn viên công đoàn.

- Quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, đơn vị trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình của hệ thống công đoàn.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; Thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đơn vị.

2. Cam kết của Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh:

- Công ty đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng đúng quy định. Triển khai đúng các nội dung theo thỏa thuận đã ký kết. Có thông tin kịp thời để thống nhất với LĐLĐ tỉnh về các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi theo từng thời điểm.

- Hàng năm nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, ngày thành lập doanh nghiệp, có các chương trình tri ân đến đoàn viên công đoàn đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty…

Điều 4. Các thỏa thuận khác

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã được thỏa thuận trong thỏa thuận hợp tác này. Đảm bảo thông tin hai chiều trong quá trình thực hiện.

2. Các sửa đổi, bổ sung và các vấn đề có liên quan chỉ có giá trị khi có thống nhất của hai bên bằng văn bản.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thỏa thuận hợp tác này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 .

2. Thỏa thuận hợp tác này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

LĐLĐ tỉnh