Thỏa thuận hợp tác: LĐLĐ tỉnh với Công ty TNHH MTV Khách sạn du lịch Công đoàn Hạ Long
01/01/2018

 

THỎA THUẬN HỢP TÁC

V/v triển khai đưa các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đến đoàn viên công đoàn

 

Hôm nay, ngày 16 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh, hai bên gồm:

1. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH 

Địa chỉ: Tầng 7, trụ sở Liên cơ quan số 4, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3825.390    Fax: 0203.3625.880

Đại diện: Ông Trần Danh Chức            Chức vụ: Chủ tịch

2. CÔNG  TY TNHH MTV KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HẠ LONG 

Địa chỉ:            Số 138 Đường Hạ Long  - Phường Bãi Cháy - TP Hạ Long

Điện thoại:        0203 3844043

Đại diện:         Ông Trần Huy Thành            Chức vụ: Chủ tịch công ty

Hai bên cùng thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác này với các điều khoản và điều kiện sau:

Điều 1. Mục tiêu thỏa thuận hợp tác

1. Liên đoàn Lao động tỉnh thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Công đoàn Hạ Long đưa các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi đến đoàn viên công đoàn nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Thông qua đó, làm cho đoàn viên hiểu rõ vai trò của tổ chức Công đoàn. Đồng thời tạo ra động lực để động viên, khích lệ đoàn viên và người lao động làm việc tốt hơn, chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn.

2. Động viên và phát huy tối đa nguồn lực của các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Điều 2. Nội dung thỏa thuận

1. Nội dung: Công ty tham gia Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn thông qua các sản phẩm sau:

- Dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi

- Dịch vụ khác của công ty

- Mức hỗ trợ:  Giảm giá từ 5 - 10% cho đoàn viên công đoàn có thẻ.

2. Đối tượng:

- Cho đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh sử dụng dịch vụ của công ty.

- Cho tổ chức công đoàn từ cơ sở đến cấp tỉnh. 

3. Hình thức, địa điểm:

- Hình thức: Văn bản đề nghị của Công đoàn và xuất trình thẻ đoàn viên để được hưởng các ưu đãi  

- Địa điểm: Nơi cung cấp các dịch vụ của công ty.

Điều 3. Trách nhiệm của các bên

1. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Thông tin về chương trình thỏa thuận hợp tác này đến các cấp Công đoàn trực thuộc đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi,… mà thỏa thuận này mang lại. Đảm bảo đối tượng được hưởng lợi từ thỏa thuận là đoàn viên công đoàn.

- Quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, đơn vị trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình của hệ thống công đoàn.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; Thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đơn vị.

2. Công ty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Công đoàn Hạ Long

- Công ty đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng đúng quy định. Triển khai đúng các nội dung theo thỏa thuận đã ký kết. Có thông tin kịp thời để thống nhất với Liên đoàn Lao động  tỉnh về các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi theo từng thời điểm.

- Hàng năm nhân dịp Kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn 28/7, ngày thành lập doanh nghiệp có các chương trình tri ân đặc biệt đến đoàn viên công đoàn đã sử dụng thường xuyên sản phẩm, dịch vụ của công ty…

Điều 4. Các thỏa thuận khác

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã được thỏa thuận trong thỏa thuận hợp tác này. Đảm bảo thông tin hai chiều trong quá trình thực hiện.

2. Các sửa đổi, bổ sung và các vấn đề có liên quan chỉ có giá trị khi có thống nhất của hai bên bằng văn bản.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thỏa thuận hợp tác này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thỏa thuận hợp tác này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

 

LĐLĐ tỉnh