Thỏa thuận hợp tác: LĐLĐ tỉnh với Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long
01/01/2018

 

THỎA THUẬN HỢP TÁC TRIỂN KHAI

CHƯƠNG TRÌNH PHÚC LỢI CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

 

            Căn cứ Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp và nhiệm vụ của Tổ chức Công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long thống nhất triển khai Thỏa thuận hợp tác về Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Liên đoàn Lao động tỉnh thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long đưa các sản phẩm, dịch vụ với giá ưu đãi đến đoàn viên công đoàn nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Thông qua đó, làm cho đoàn viên hiểu rõ vai trò của tổ chức Công đoàn. Đồng thời tạo ra động lực để động viên, khích lệ đoàn viên và người lao động làm việc tốt hơn, chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn.

2. Động viên và phát huy tối đa nguồn lực của doanh nghiệp hỗ trợ cho hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Góp phần quảng bá thương hiệu, nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG THỎA THUẬN

1. Nội dung: Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long hỗ trợ tổ chức công đoàn, đoàn viên công đoàn của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

- Giảm giá từ 10 đến 25% (áp dụng cho mỗi loại sản phẩm gạch, ngói cụ thể ở từng thời điểm) với công trình phúc lợi do cấp công đoàn tỉnh thực hiện (Dự kiến năm 2018 thực hiện công trình nhà trẻ cho con CNLĐ khu công nghiệp Cái Lân và các công trình triển khai cho giai đoạn tiếp theo).

- Đối với đoàn viên công đoàn được hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà Mái ấm công đoàn thì căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh cụ thể của Công ty qua hằng năm để Công ty quyết định hỗ trợ gạch xây Nhà Mái ấm Công đoàn cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

- Đối với đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn có văn bản đề nghị của Công đoàn sẽ được Công ty hỗ trợ giảm giá sản phẩm: gạch, ngói, mức  giảm giá từ 10 đến 20% (áp dụng cho từng loại sản phẩm gạch, ngói cụ thể). Số lượng và mức giảm cụ thể cho từng trường hợp sẽ được công ty thống nhất với LĐLĐ tỉnh.

 

2. Đối tượng:

- Cho đoàn viên công đoàn ;

- Cho tổ chức công đoàn từ cơ sở đến cấp tỉnh.

3. Hình thức, địa điểm thực hiện:

- Hình thức: Thông qua văn bản trao đổi giữa Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh với Công ty Viglacera Hạ Long.

- Địa điểm: Tại công ty CP Viglacera Hạ Long hoặc các cửa hàng, đại lý do công ty quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ chương trình thỏa thuận, Liên đoàn Lao động và Công ty CP Viglacera Hạ Long triển khai thực hiện. Liên đoàn Lao động tỉnh giao cho Ban Chính sách pháp luật, Công ty CP Viglacera Hạ Long giao cho Văn phòng công ty là đầu mối giúp lãnh đạo hai đơn vị triển khai chương trình phối hợp này. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung phát sinh, cần điều chỉnh, lãnh đạo hai bên sẽ trao đổi thống nhất để điều chỉnh phù hợp.

1. Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm:

- Thông tin về chương trình thỏa thuận hợp tác này đến các cấp Công đoàn trực thuộc đảm bảo mọi đoàn viên công đoàn được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi. Đảm bảo đối tượng được hưởng lợi từ thỏa thuận là đoàn viên công đoàn.

- Quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, đơn vị trên các phương tiện thông tin báo chí, truyền hình của hệ thống công đoàn.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, đơn vị trong công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; Thực hiện quan hệ lao động hài hòa, ổn định, hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đơn vị.

2. Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long có trách nhiệm: :

   Công ty đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng đúng quy định. Triển khai đúng các nội dung theo thỏa thuận đã ký kết. Có thông tin kịp thời để thống nhất với LĐLĐ tỉnh về các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi.

            Trên đây là Chương trình phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác về Chương trình Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Công ty CP Viglacera Hạ Long./.

LĐLĐ tỉnh