LĐLĐ huyện Hải Hà: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn vệ sinh lao động
16/07/2021

Thực hiện Kế hoạch 207/KH-LĐLĐ ngày 05/5/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh về việc tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật lưu động năm 2021, ngày 15/7/2021 Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn vệ sinh lao động, mạng lưới ATVSLĐ cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Liên đoàn Lao động huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, thành viên an toàn vệ sinh viên của các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong khu Công nghiệp texhong Hải Hà.

Tại hội nghị các đại biểu đã được tìm hiểu những nội dung cơ bản, chủ yếu của Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, Nghị định số 37/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ về BH  TNLĐ, BNN bắt buộc; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật ATVSLĐ về hoạt động kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường LĐ. (NĐ 140/2018 sửa đổi bổ sung một số điều khoản của NĐ 44/2016); TT 07/2016, ngày 15/5/2016 của Bộ LĐTBXH Quy định công tác ATVSLĐ trong cơ sở SXKD; Nghị quyết 10c/NQ-TLĐ, ngày 12/01/2017 về nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ của tổ chức CĐ trong tình hình mới…

Thông qua Hội nghị tuyên truyền đã giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở, cán bộ an toàn vệ sinh viên nâng cao nhận thức, phương pháp, kỹ năng, chất lượng hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên; góp phần thực hiện tốt công tác ATVSLĐ ở các doanh nghiệp, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thực hiện tốt hơn nữa pháp luật và chế độ chính sách về ATVSLĐ trong doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về công tác An toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia thực hiện công tác ATVSLĐ, tạo thành phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ rộng rãi, xây dựng văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc và tích cực tuyên truyền Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 đến người sử dụng lao động và người lao động...

Tại hội nghị, Công ty TNHH YaKult Việt Nam (Chi nhánh tại Quảng Ninh) đã triển khai Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên CNVC, người lao động trên địa bàn huyện.

Nguyễn Đức Hà (LĐLĐ huyện Hải Hà)

Các tin khác đã đăng