TP Hạ Long: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng là công nhân lao động
08/05/2022

Sáng 7/5, LĐLĐ TP Hạ Long phối hợp với Trung tâm Chính trị TP Hạ Long tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đợt 7 năm 2022. Tham dự có 100 học viên là đoàn viên, công nhân, viên chức lao động đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

 

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 7, năm 2022 trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Trong 5 ngày thứ 7, chủ nhật (từ 7/5-21/5), các học viên sẽ được tiếp thu những nội dung của chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng với các chuyên đề cơ bản gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ TP Hạ Long; những điểm mới, cốt lõi trong các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, quy định nêu gương của đảng viên.

Các học viên cũng được tìm hiểu, nghiên cứu Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Kết thúc chương trình học, học viên sẽ được đi thực tế và viết bài thu hoạch xoay quanh nội dung đã được học tập.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị là nội dung quan trọng nằm trong hoạt động của “Tháng công nhân” (tháng 5/2022) của LĐLĐ TP Hạ Long. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản để từ đó định hướng, phấn đấu, rèn luyện tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

(Link tin, bài)

Theo Báo Quảng Ninh (Dương Trường)