Thông báo Kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN năm 2015
17/04/2015

Ngày 26.3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn pḥòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên đă ban hành thông báo số 97/TB-VPCP về việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN năm 2015. Trước đó, Hội nghị này diễn ra vào sáng 10.3 tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn pḥòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải. Về phía Chính phủ c̣òn có lănh đạo các Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Giáo dục – Đào tạo, Tư pháp, Nội vụ, Công thương; Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước; các đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính, Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Văn Lư, Nguyễn Văn Ngàng, các đồng chí Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, trưởng ban của Tổng LĐLĐVN… cùng tham dự hội nghị.

 Trang Thông tin điện tử Tổng Liên đoàn LĐVN trân trọng đăng toàn văn Thông báo số 97 của Văn pḥòng Chính phủ: 

Thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN, ngày 10.3.2015 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đă làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; lănh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xă hội, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Văn pḥòng Chính phủ.

Sau khi nghe Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN năm 2014, trọng tâm phối hợp công tác năm 2015 và một số kiến nghị của Tổng LĐLĐVN; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn pḥòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên báo cáo tổng hợp ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan về các kiến nghị của Tổng LĐLĐVN; ý kiến của đại biểu dự họp; phát biểu của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng; Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Năm 2014, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xă hội của đất nước. Dưới sự lănh đạo của Đảng; quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn quân, toàn dân, kinh tế - xă hội nước ta có nhiều chuyển biến tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch. Kinh tế vĩ mô ổn định tốt hơn. An sinh xă hội được bảo đảm; phúc lợi xă hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô h́nh tăng trưởng được đẩy mạnh. Môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và pḥòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lăng phí được chú trọng. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt kết quả tích cực. Chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xă hội được bảo đảm.

Chính phủ hoan nghênh những kết quả đă đạt được trong phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và Tổng LĐLĐVN năm 2014. Công tác phối hợp giữa hai bên tiếp tục được tăng cường, đi vào nề nếp, thực chất hơn và đạt được kết quả tích cực, giúp mỗi bên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước. Các nội dung phối hợp công tác đă thực hiện tốt, các kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 18 tháng 3 năm 2014 được các Bộ, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc. Tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai tṛ tích cực trong việc tham gia xây dựng pháp luật, chính sách và động viên công nhân, viên chức, lao động thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh - tế xă hội, ổn định t́ình h́ình an ninh – chính trị của đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

2. Về nhiệm vụ phối hợp công tác năm 2015

Năm 2015, là năm cuối của kế hoạch 5 năm, có nhiều sự kiện chính trị trọng đại và nhiều ngày kỷ niệm lớn, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm tổ chức Đại hội thi đua yêu nước; Chính phủ và Tổng LĐLĐVN cần tập trung phối hợp thường xuyên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng thực hiện tốt các trọng tâm công tác sau:

a) Phối hợp tốt hơn, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xă hội năm 2015;

b) Phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan đến người lao động; thực hiện tốt các kết luận của Thủ tướng Chính phủ;

c) Phối hợp để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;

d) Phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, ý thức công dân cho giai cấp công nhân và người lao động;

đ) Phối hợp trong việc tiếp nhận và giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp đến người lao động.

3. Về một số kiến nghị của Tổng LĐLĐVN

a) Về sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 về "Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần" theo hướng dành từ 10 đến 15% số cổ phần cấp không thu tiền cho người lao động khi cổ phần hóa:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng LĐLĐVN và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Về hướng dẫn quy định về việc chuyển thành công ty cổ phần đối với những doanh nghiệp chưa có điều kiện bán cổ phần lần đầu:

Bộ Tài chính thực hiện Thông báo số 08/TB-VPCP ngày 09/01/2015 của Văn pḥòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Về việc xây dựng Nghị định hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Thanh tra nhân dân:

Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Tổng LĐLĐVN và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Về việc rà soát, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội chủ trì, phối hợp với Tổng LĐLĐVN, các bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn việc đo, đếm các yếu tố về điều kiện lao động để ban hành bổ sung chức danh nghề vào danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

đ) Về việc sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn các Nghị định:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương tŕnh Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị “Về việc thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất” .

- Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội chủ trì, phối hợp với Tổng LĐLĐVN, các cơ quan kiên quan khẩn trương hoàn chỉnh tŕnh Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nữ trong tháng 5/2015.

e) Về việc hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động Quỹ Trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm của tổ chức công đoàn và việc vay vốn mở rộng Quỹ:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ tŕ, phối hợp với Bộ Tài chính và Tổng LĐLĐVN khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 703/VPCP-KTTH ngày 28/01/2015 của Văn pḥng Chính phủ.

- Giao Bộ Tài chính chủ tŕ, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu, báo cáo Thủ tưởng Chính phủ trước tháng 6/2015 việc bố trí nguồn vốn ưu đăi lăi xuất thấp, thời hạn vay dài để hỗ trợ, mở rộng hoạt động tài chính vi mô phục vụ công tác xóa đói giảm nghèo (trong đó có hoạt động tài chính vi mô của Tổng LĐLĐVN).

g) Về cơ chế tiền thưởng vượt tiến độ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nhà máy thuỷ điện Lai Châu:

Tổng LĐLĐVN chủ trì, phối hợp với các Bộ:  Công thương, Tài chính, Nội vụ nghiên cứu, đề xuất để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

h) Về việc xây dựng Đề án “Phát triển nhà trẻ, mẫu giáo, trong đó chú trọng phát triển trường, lớp dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2025”:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Tổng LĐLĐVN, các cơ quan liên quan đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

i) Về việc ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập:

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tổng LĐLĐVN và các cơ quan liên quan thực hiện.

k) Về việc lấy ý kiến Tổng LĐLĐVN khi xây dựng dự thảo các chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động:

Yêu cầu các Bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của Tổng LĐLĐVN trong xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động. Khi hoàn chỉnh dự thảo cần có văn bản tiếp thu và giải trình ý kiến của Tổng LĐLĐVN.

r) Về việc cấp đất cho Trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện quy hoạch mở rộng:

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tổng LĐLĐVN và các cơ quan liên quan xem xét việc cấp đất để Trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện quy hoạch mở rộng.

m) Về việc sửa đổi Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 “Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn hướng dẫn thực hiện Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 nêu trên.

Văn pḥòng Chính phủ xin thông báo đến Tổng LĐLĐVN, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan cùng phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

Theo Tổng Liên đoàn