Tư vấn về việc tham gia BHXH cho Phó Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.
11/07/2017

Bạn Phạm Văn Hùng ở huyện Bình Liêu có số điện thoại 01666…381 có hỏi:

Theo Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh số 65/2011/UBND, ngày 10 tháng 01 năm 2011 thì Phó Chỉ huy Quân sự cấp xã được hỗ trợ hàng tháng tham gia BHXH bằng 0,3 mức lương tối thiểu chung. Tuy nhiên, hiện tại tôi đang giữ chức vụ Phó Chỉ huy Quân sự cấp xã lại chỉ được hỗ trợ 14% mức tiền lương cơ sở. Xin hỏi Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh một số vấn đề như sau: Việc không hỗ trợ tham gia BHXH cho Phó Chỉ huy Quân sự cấp xã bằng 0,3 mức lương tối thiểu chung mà chỉ hỗ trợ 14% mức tiền lương như hiện nay là đúng hay sai? Khi tham gia BHXH tôi được hưởng những chế độ gì?

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh trả lời như sau:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động Công đoàn Quảng Ninh. Vấn đề bạn quan tâm, Trung tâm xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ điểm i, khoản 1, Điều 2, Luật BHXH năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, lần đầu tiên có quy định về người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm: (i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Theo khoản 1.6, Điều 4 và điểm 1.2, khoản 1, điểm 2.2, khoản 2, Điều 5, Quyết định số 959/QĐ-BHXH, ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có quy định:

Điều 4. Đối tượng tham gia:

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm: (1.6) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí và tử tuất (thực hiện từ 01/01/2016);

Điều 5. Mức đóng và trách nhiệm đóng:

1. Mức đóng và trách nhiệm đóng của người lao động: (1.2). Người lao động quy định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

2. Mức đóng và trách nhiệm đóng của đơn vị: (2.2). Đơn vị hằng tháng đóng 14% mức lương cơ sở quy định tại điểm 1.6, khoản 1, Điều 4.

Như vậy: Theo quy định trên, hiện nay Phó Chỉ huy Quân sự cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo Luật BHXH năm 2014 và hằng tháng người lao động phải đóng 8% mức tiền lương cơ sở, còn đơn vị cấp xã phải đóng 14% mức tiền lương cơ sở cho người lao động vào Quỹ hưu trí và tử tuất và cũng chỉ được hưởng hai chế độ hưu trí và tử tuất.vào quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động.

Căn cứ điểm b, khoản 1 và khoản 3, Điều 38, Nghị định số 58/2010/NĐ-CP, ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Dân quân tự vệ có quy định nội dung về Chế độ phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, công tác phí, bảo hiểm của Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Thôn đội trưởng (Khi chưa ban hành Luật BHXH 2014) như sau:

1. Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được hưởng: (b) Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian giữ chức vụ Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã từ nguồn ngân sách địa phương;

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức phụ cấp hàng tháng và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều này.

Theo Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 65/2011-UBND, ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có nội dung quy định về mức phụ cấp, trợ cấp đối với lực lượng dân quân tự vệ như sau:

- Mức trợ cấp ngày công lao động của dân quân bằng 0,10 mức lương tối thiểu chung.

- Mức trợ cấp ngày công lao động của dân quân biển bằng 0,15 mức lương tối thiểu chung.

- Mức phụ cấp hàng tháng của thôn đội trưởng bằng 0,5 mức lương tối thiểu chung.

- Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với Chỉ huy, Phó Ban chỉ huy Quân sự cấp xã bằng 0,3 mức lương tối thiểu chung.

Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì mức phụ cấp, trợ cấp này cũng được điều chỉnh theo tương ứng.

Như vậy, đối chiếu theo quy định thì: Đối với tỉnh Quảng Ninh (khi Luật BHXH năm 2014 chưa có hiệu lực) thì đơn vị cấp xã có trách nhiệm hỗ trợ tham gia BHXH cho Phó Chỉ huy Quân sự xã với mức 0,3 mức lương tối thiểu chung. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, khi Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thì người lao động phải đóng 8% mức tiền lương cơ sở, còn đơn vị cấp xã phải đóng 14% mức tiền lương cơ sở cho người lao động vào Quỹ hưu trí và tử tuất và được hưởng hai chế độ hưu trí và tử tuất.              

Trung tâm Tư vấn pháp luật và Huấn luyện an toàn lao động

Công đoàn Quảng Ninh – Điện thoại 02033.829961

 

Đỗ Văn Khánh

Các tin khác đã đăng