Giới thiệu văn bản pháp luật mới: Thông tư 29/2020/TT-BTTTT về việc hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin
31/10/2020

Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 29/2020/TT-BTTTT về việc hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin. Thông tư có hiệu lực kề từ ngày 12/12/2020.

Thông tư 29/2020/TT-BTTTT hướng dẫn xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp thuộc chuyên ngành CNTT sau khi hết thời gian tập sự và được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, thực hiện như sau:

- Viên chức khi được tuyển dụng có trình độ tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,0 (bảng lương viên chức loại A1).

- Viên chức khi được tuyển dụng có trình độ thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67 (bảng lương viên chức loại A1).

- Viên chức khi được tuyển dụng có trình độ đại học phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 (bảng lương viên chức loại A1).

- Người lao động được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp quản trị viên hệ thống hạng IV (mã số V11.06.15), phát triển phần mềm hạng IV (mã số V11.08.22):

+ Khi được tuyển dụng có trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06 (bảng lương viên chức loại B).

+ Khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo trung cấp phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86 (bảng lương viên chức loại B).

Hệ số lương nêu trên được thực hiện theo Bảng 3 - Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004).

Địa chỉ truy cập văn bản:

https://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14599/29_2020_TT-BTTTT.html

 

Đức Hoạt (LĐLĐ tỉnh)