Giới thiệu Chính sách mới:
21/11/2016

Kể từ 01/01/2017 mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động sẽ tăng thêm từ 180.000đ đến 250.000đ so với năm 2016.

Ngày 14/11/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật lao động, cụ thể: Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng; Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng; Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng; Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng. Tăng so với năm 2016 tương ứng lần lượt là: 250.000 đ, 220.000 đ, 200.000 đ, 180.000 đ).

Mức lương tối thiểu này là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm: Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất; Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng quy định trên và các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng lao động với người lao động, TULĐTT hoặc quy chế của doanh nghiệp, doanh nghiệp phối hợp với Ban Chấp hành CĐCS và người lao động để thỏa thuận, xác định mức điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương ghi trong hợp đồng lao động và mức lương trả cho người lao động cho phù hợp... Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định trên, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động...

Nghị định cũng quy định cụ thể việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp có các chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau hoặc Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau hoặc Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách…

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, các địa phương: TP. Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái thuộc Vùng II; TX. Quảng Yên, Đông Triều và H. Hoành Bồ thuộc Vùng III; các địa phương còn lại thuộc Vùng IV.

Nghị định 153/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017, thay thế Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ.

Đỗ Cao Thượng (LĐLĐ tỉnh)