Giới thiệu nghị định mới của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
03/02/2017

Ngày 29/11/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2017 và thay thế Nghị định số 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ.

Nghị định 159/2016/NĐ-CP đã có nhiều nội dung mới bổ sung, sửa đổi so với Nghị định 99/2005/NĐ-CP, cụ thể  như: bổ sung đối tượng cấp phó của người đứng đầu của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước không được bầu làm thành viên Ban thanh tra nhân dân; Người được bầu làm thành viên Ban thanh tra nhân dân phải còn thời gian công tác ít nhất bằng thời gian của nhiệm kỳ hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn Trưởng Ban thanh tra nhân dân; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước cấp kinh phí hoạt động hàng năm cho Ban thanh tra nhân dân, bảo đảm điều kiện cần thiết cho Ban thanh tra nhân dân hoạt động…

Nghị định 159/2016/NĐ-CP cũng quy định nếu Ban thanh tra nhân dân được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục hoạt động đến hết nhiệm kỳ và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định này.

Toàn văn Nghị định 159/2016/NĐ-CP.

Đỗ Cao Thượng (LĐLĐ tỉnh)