liên đoàn lao động tỉnh quảng ninh

quangninh federation of labour

LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh

Ban Tuyên giáo – Nữ công

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích Phượng

– Chức vụ: Trưởng ban

– Điện thoại: (0203) 3829.470

– Email: bnc.ldld@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Phương Thanh

– Chức vụ: Chuyên viên

– Điện thoại: (0203) 3829.470

– Email: bnc.ldld@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Trịnh Hải Linh

– Chức vụ: Chuyên viên

– Điện thoại: (0203) 3829.959

– Email: btg.ldld@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Trịnh Mạnh Hùng

– Chức vụ: Nhân viên

– Điện thoại: (0203) 3829.9590

– Email: btg.ldld@quangninh.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

+ Công tác tuyên giáo

(1) Nghiên cứu, hướng dẫn nội dung, biện pháp tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn, công tác phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.

(2) Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp đặc điểm, điều kiện của CNVCLĐ trong các thành phần kinh tế; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

(3) Giúp ban thường vụ theo dõi, kiểm tra, định hướng hoạt động và quản lý nội dung báo, tạp chí, bản tin công đoàn; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

(4) Tham mưu, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hoá; xây dựng nội dung, hướng dẫn các cấp công đoàn quản lý nhà văn hoá và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao trong CNVCLĐ.

(5) Hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ.

(6) Tổ chức tổng kết thực tiễn về hoạt động tuyên giáo công đoàn; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.

+ Công tác nữ công

(1) Nghiên cứu, tham mưu về công tác vận động nữ CNVCLĐ phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

(2) Tham mưu, đề xuất các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác cán bộ nữ; các hoạt động về công tác gia đình, về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn; công tác dân số, chính sách sức khỏe sinh sản, chăm lo cho con CNVCLĐ.

(3) Phối hợp với các ban, đơn vị, các tổ chức và cơ quan liên quan đề xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp đối với lao động nữ, trẻ em.

(4) Theo dõi, hướng dẫn hoạt động chuyên đề nữ công của công đoàn các cấp. Chủ động phối hợp với các ban triển khai, sơ kết, tổng kết những chuyên đề công tác về nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công. Tổng hợp tình hình nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công báo cáo ban thường vụ và Tổng Liên đoàn.

(5) Tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ; thực hiện lồng ghép các hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ với hoạt động nữ công đoàn.

(6) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nữ công.

Thư viện video

thư viện hình ảnh

tủ sách pháp luật điện tử

No data was found

hỏi đáp pháp luật

No data was found
No data was found

liên kết

bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân là quyền lợi của mọi công dân

thống kê truy cập

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NINH

ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ TỐT NHẤT, QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐIỀN ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY: